informatie

Klachtenbeleid

Kinderdagverblijf Groei en Bloei heeft in het kader van de Wet IKK een interne klachtenregeling opgesteld.

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders/verzorgers. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene.

Leidt dit niet tot een passende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij houder Eliza Strik – van Eck. Een formele klacht dient schriftelijk per mail ingediend te worden. U kunt de klacht sturen naar: info@kdvgroeienbloei.nl.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een passende oplossing dan staat ouders/verzorgers de weg vrij om het geschil aan te melden bij de Geschillencommissie .